Các Điều Khoản & Điều Kiện Bán Hàng

1. HỢP ĐỒNG – Các điều khoản và điều kiện này – cùng với bất kỳ điều khoản bổ sung nào khác bằng văn bản mà chúng tôi cung cấp cho bạn liên quan đến thỏa thuận đặt hàng hoặc dịch vụ của bạn – tạo thành hợp đồng giữa bạn – người mua thiết bị cụ thể (bao gồm cả các bộ phận và hàng hóa khác), giấy phép phần mềm và/hoặc dịch vụ (“Người Mua”) với chúng tôi – đơn vị Mettler-Toledo ghi rõ trong bản báo giá, thư xác nhận đơn đặt hàng, thỏa thuận dịch vụ, hóa đơn hoặc tài liệu đặt hàng khác chúng tôi giao cho bạn (“MT”). Các quyền và nghĩa vụ ghi rõ trong hợp đồng này áp dụng cho Người Mua để mua thiết bị, giấy phép phần mềm và các dịch vụ được ghi rõ trong các tài liệu đặt hàng của MT. Nếu đơn đặt hàng của Người Mua bao gồm phần mềm bắt buộc phải tuân thủ thỏa thuận giấy phép người dùng cuối (“EULA”), các điều khoản của EULA cũng áp dụng và được ưu tiên so với các điều khoản này. Các điều khoản và điều kiện khác nhau hoặc khác với các điều khoản và điều kiện này sẽ chỉ áp dụng nếu cả hai bên đều đồng ý bằng văn bản. Các điều khoản hoặc điều kiện bao gồm trong các biểu mẫu của Người Mua, kể cả các điều khoản và điều kiện mua hàng chuẩn của Người Mua và các tài liệu xuất trình cho các đại diện dịch vụ tại chỗ của MT đều không phải là một phần của hợp đồng này. Biên nhận thiết bị, giấy phép phần mềm của Người Mua và/hoặc các dịch vụ cho phép chấp nhận hoàn toàn các điều khoản và điều kiện này cũng như mọi EULA áp dụng có sẵn tại 

2. CẤP PHÉP – Nếu không có EULA, MT sẽ cấp cho Người Mua quyền hạn không độc quyền, không tái cấp phép và không thể chuyển nhượng để sử dụng phần mềm đã đặt hàng chỉ cho các mục đích nội bộ của Người Mua. Người mua không được thiết kế ngược, dịch ngược hay tháo rời bất cứ phần mềm nào đã được MT cấp phép.

3. BÁO GIÁ, GIÁ CÔNG BỐ VÀ THÔNG TIN SẢN PHẨM – Báo giá và các ưu đãi bán hàng khác tự động hết hạn sau 30 ngày kể từ ngày ban hành, trừ khi được nêu rõ theo cách khác và trừ khi MT rút lại bản báo giá hoặc ưu đãi bán hàng đó bất cứ lúc nào trước khi Người Mua chấp nhận bản báo giá hoặc ưu đãi đó. Báo giá và các ưu đãi liên quan đến thiết bị hoặc phần mềm tùy chỉnh có thể dựa trên một số thông tin và tình huống nhất định, bao gồm các thông tin mà Người Mua cung cấp. Khi các thông tin hoặc tình huống mà MT đã dựa trên đó để đưa ra bản báo giá hoặc ưu đãi bán hàng thay đổi thì MT có thể điều chỉnh bản báo giá hoặc ưu đãi đó. Giá công bố không phải là giá bán và có thể thay đổi mà không cần thông báo. MT có thể thay đổi thông số kỹ thuật thiết bị hoặc phần mềm mà không thông báo trừ khi công ty đồng ý với (các) thông số kỹ thuật bằng văn bản. Giá không bao gồm bất kỳ khoản thuế, phí vận chuyển, phí đóng gói, phí xử lý, bảo hiểm, thuế, phí kiểm tra, phí cấp phép, chi phí lắp đặt nào hay các chi phí hoặc dịch vụ khác trừ khi được nêu rõ theo cách khác trong các tài liệu đặt hàng. MT có thể quyết định chấp nhận hoặc từ chối bất cứ đơn hàng nào; MT-Mã số đơn đặt hàng: (a) kèm theo văn bản xác nhận đơn đặt hàng; hoặc (b) khi thực hiện đơn đặt hàng. Đặc tính sản phẩm cụ thể – bao gồm nhưng không giới hạn ở trọng lượng sản phẩm, kích thước, giá trị, tỷ lệ hoàn vốn đầu tư, trọng tải, dung sai và các dữ liệu kỹ thuật khác không đảm bảo các đặc tính đó và được cung cấp chỉ để tham khảo. Người Mua không được tiết lộ bất kỳ bản báo giá, mức giá, thông số kỹ thuật hoặc thông tin sản phẩm nào cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của MT.

4. THUẾ – Nếu luật pháp địa phương bắt buộc MT thu của Người Mua bất kỳ khoản thuế nào, nó sẽ được thêm vào hóa đơn của Người Mua và Người Mua sẽ chịu trách nhiệm thanh toán khoản thuế đó, trừ khi Người Mua cung cấp cho MT giấy chứng nhận miễn thuế hợp lệ. Nếu giấy chứng nhận miễn thuế mà Người Mua cung cấp cho MT sau đó được xác định là không hợp lệ thì Người Mua sẽ phải trả khoản thuế chưa thanh toán trước đây.

5. ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN – Điều khoản thanh toán được nêu rõ trong các tài liệu đặt hàng của MT. Nếu không nêu rõ điều khoản thanh toán thì thời hạn thanh toán là tròn 30 ngày kể từ ngày lập hoá đơn. Người Mua không được giữ lại bất kỳ khoản thanh toán nào mà họ còn nợ MT theo hợp đồng này, hay mặt khác để riêng bất cứ khoản tiền nào mà họ nợ MT theo hợp đồng này, để khiếu nại tranh chấp.

6. VẬN CHUYỂN, XỬ LÝ VÀ GIAO HÀNG – Điều khoản vận chuyển được nêu rõ trong các tài liệu đặt hàng của MT. Nếu không nêu rõ điều khoản vận chuyển thì áp dụng phương thức Giao hàng tại xưởng. Ngày giao hàng và ngày sử dụng dịch vụ chỉ là ngày ước tính trừ khi MT đồng ý rõ bằng văn bản một ngày hoặc một lịch trình cố định. MT sẽ tiến hành các nỗ lực thương mại hợp lý để đáp ứng ngày giao hàng và ngày sử dụng dịch vụ ước tính. Tất cả các ngày giao hàng và ngày sử dụng dịch vụ tùy thuộc vào việc MT kịp thời nhận được toàn bộ thông tin và sự chấp thuận cần thiết. Nếu Người Mua khiến việc giao hàng bị chậm trễ, MT sẽ lưu giữ và xử lý tất cả các mặt hàng với rủi ro thuộc về Người Mua, và sẽ lập hóa đơn cho Người Mua đối với phần giá hợp đồng chưa thanh toán cộng với giá lưu kho, bảo hiểm và chi phí xử lý áp dụng. MT có thể giao hàng từng đợt. MT sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu hụt hay thiệt hại nào trừ khi Người Mua giữ lại tất cả các container vận chuyển và vật liệu đóng gói để kiểm tra.

7. TRẢ HÀNG – Thiết bị hoặc giấy phép phần mềm được thiết kế, sửa đổi, tùy chỉnh hoặc định cấu hình đặc biệt cho Người Mua thì không thể trả lại, trừ khi có yêu cầu bảo hành hợp lệ mà thiết bị hoặc phần mềm đó không thể sửa chữa. Người Mua không thể trả lại thiết bị đã được thay đổi, bị hỏng, đã qua sử dụng hoặc đã lắp đặt trước đó. Trừ khi MT gây ra lỗi vận chuyển hoặc Người Mua đưa ra yêu cầu bảo hành hợp lệ, thiết bị xuất xưởng nhưng chưa sử dụng mới được hoàn trả chỉ khi Người Mua liên hệ với MT để được chấp thuận và hướng dẫn hoàn trả trước khi tiến hành hoàn trả bất cứ sản phẩm nào. MT có quyền tính phí hoàn kho cho Người Mua đối với mọi sản phẩm hoàn trả.

8. HỦY ĐƠN HÀNG – Khi có văn bản chấp thuận của MT, Người Mua có thể hủy đơn hàng trước khi vận chuyển thiết bị hoặc phần mềm hoặc trước khi bắt đầu ký kết hợp đồng dịch vụ. MT có thể hủy đơn hàng của Người Mua hoặc yêu cầu thanh toán trước nếu Người Mua chuyển giao tài sản vì lợi ích của các chủ nợ, hoặc nếu MT có lý do để tin rằng Người Mua không sẵn sàng hoặc không thể thực hiện cam kết của mình. Nếu Người Mua hủy đơn hàng khác với trường hợp cho phép ở phần này thì Người Mua phải trả cho MT toàn bộ các khoản tiền phải trả theo đơn đặt hàng. Nếu đơn hàng của Người Mua bị hủy vì bất cứ lý do gì, Người Mua sẽ phải trả cho MT các chi phí và phí tổn hợp lý (bao gồm chi phí thiết kế và toàn bộ cam kết với các nhà cung cấp cũng như nhà thầu phụ của MT) phát sinh trước khi MT nhận được thông báo hủy đơn hàng cộng với tỷ lệ lợi nhuận thông thường của MT cho sản phẩm tương tự. Phí hủy đơn hàng tối thiểu là 15% mức giá.

9. THAY ĐỔI ĐƠN HÀNG – Người Mua có thể thay đổi đơn hàng nếu được MT chấp thuận bằng văn bản. Nhằm đáp ứng yêu cầu thay đổi đơn hàng của Người Mua, MT có thể thay đổi giá cả và lịch giao hàng. Nếu MT đã tiến hành công việc hoặc mua sẵn các vật liệu nhằm phục vụ đơn hàng của Người Mua và yêu cầu thay đổi của Người Mua khiến cho công việc hoặc các vật liệu đó trở nên không cần thiết nữa thì Người Mua vẫn phải chịu trách nhiệm thanh toán các chi phí đó.

10. LỢI ÍCH BẢO ĐẢM – Người Mua cấp cho MT lợi ích bảo đảm trên tài sản mua trong giấy phép thiết bị và phần mềm mà họ đã mua, thừa nhận tính hợp lệ của sự cấp phép này và đồng ý không phản đối tính hợp pháp của sự cấp phép này. Người Mua sẽ hỗ trợ MT trong việc thực hiện tất cả các hoạt động cần thiết để hoàn thiện và bảo vệ lợi ích bảo đảm của MT. MT được hưởng bất kỳ mọi quyền lợi và biện pháp khắc phục theo quy định của pháp luật hoặc theo vốn chủ sở hữu chỉ khi Người Mua mặc định chấp nhận điều đó trong nghĩa vụ của họ đối với MT.

11. Bảo hành: NẾU KHÔNG CẤP CHO NGƯỜI MUA VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH RIÊNG, MT BẢO ĐẢM RÕ RẰNG THIẾT BỊ, PHẦN MỀM VÀ DỊCH VỤ CỦA MÌNH LÀ DUY NHẤT NHƯ NÊU RÕ Ở PHẦN NÀY. ĐẾN MỘT MỨC ĐỘ TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT PHÁP CHO PHÉP, MT TỪ CHỐI ĐƯA RA MỌI TUYÊN BỐ BẢO ĐẢM NÀO DÙ LÀ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở CÁC BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI HAY TÍNH THƯƠNG THÍCH CHO CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ). CÁC BẢO ĐẢM NÀY CHỈ ĐƯỢC CHUYỂN GIAO CHO NGƯỜI MUA THIẾT BỊ SAU ĐÓ HOẶC CHO NGƯỜI ĐƯỢC CẤP PHÉP PHẦN MỀM SAU ĐÓ KHI CÓ VĂN BẢN CHẤP THUẬN TRƯỚC CỦA MT. NGOÀI RA, CÁC BẢO ĐẢM SAU CẤU THÀNH CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC DUY NHẤT VÀ ĐỘC QUYỀN CỦA NGƯỜI MUA ĐỐI VỚI MỌI VI PHẠM CỦA MT TRONG CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH NÀY.

A. THIẾT BỊ – MT bảo đảm rằng trong điều kiện sử dụng bình thường: (i) thiết bị của mình – ngoại trừ các bộ phận thay thế – sẽ không bị lỗi tay nghề và vật liệu trong vòng 1 năm kể từ ngày lắp đặt/sử dụng ban đầu hoặc trong vòng 18 tháng kể từ ngày được MT giao hàng, bất kể điều nào xảy ra trước; và (ii) các bộ phận thay thế sẽ không bị lỗi tay nghề và vật liệu trong vòng 90 ngày kể từ ngày giao hàng. Nếu các lỗi vừa mô tả được tìm thấy và báo cáo trong thời hạn bảo hành, MT sẽ có quyền lựa chọn hoàn tiền bằng đúng giá mua, thay thế thiết bị hoặc sửa chữa các lỗi đó bằng cách cung cấp các bộ phận thay thế và miễn phí nhân công thực hiện. Vận chuyển tới 80 km (50 dặm) tính từ đại diện dịch vụ gần nhất của chúng tôi hoặc nhà cung cấp dịch vụ ủy quyền sẽ được hoàn toàn miễn phí cho yêu cầu bảo hành hợp lệ.

B. PHẦN MỀM – Nếu được cài đặt đúng theo thông số kỹ thuật và các yêu cầu hệ thống, MT đảm bảo phần mềm mà công ty phát triển sẽ thực hiện đáng kể các chức năng được mô tả trong tài liệu phần mềm mà công ty cung cấp hay mặt khác như được thỏa thuận bằng văn bản trong trường hợp không có bất kỳ tài liệu phần mềm nào. MT không bảo đảm phần mềm không bị lỗi, rằng Người Mua có thể sử dụng phần mềm không bị gián đoạn, rằng giao diện của bên thứ ba hoặc các hệ thống kết nối với phần mềm sẽ hoạt động không bị gián đoạn hoặc phần mềm sẽ không có lỗ hổng để xâm nhập hoặc tấn công. Nếu MT không cấp cho Người Mua văn bản quy định chính sách bảo hành riêng thì thời hạn bảo hành phần mềm vận hành thiết bị cũng bằng thời hạn bảo hành thiết bị được mua cùng với phần mềm đó. Thời hạn bảo hành cho bất kỳ phần mềm hay tính năng phần mềm nào khác là 90 ngày kể từ ngày giao hàng. Để tránh sự nghi ngờ, chính sách bảo hành của chúng tôi bao gồm sửa lỗi nhưng không bao gồm bất kỳ tính năng mới nào. Trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản, MT không có chính sách bảo hành cho phần mềm được phát triển, sửa đổi hay tùy chỉnh riêng cho Người Mua. Các chính sách bảo hành này cũng được áp dụng cho mọi phiên bản và dịch vụ mới mà MT có thể cung cấp trong tương lai.

C. DỊCH VỤ – MT bảo đảm rằng các dịch vụ sẽ được thực hiện theo cách thức chuyên nghiệp phù hợp với thông lệ chuẩn của ngành công nghiệp. Nếu bất kỳ sự không phù hợp nào được phát hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày sản phẩm được hoàn tất và Người Mua kịp thời thông báo cho MT bằng văn bản, MT sẽ cung cấp dịch vụ, thông tin hướng dẫn hoặc tham vấn cần thiết để khắc phục sự không phù hợp đó.

D. ĐIỀU KHOẢN CHUNG – Các bảo đảm nêu trên còn tùy thuộc vào các điều kiện chung sau đây: (i) Vật tư, phụ kiện, hao mòn thông thường, các bộ phận hao mòn và dễ hỏng được loại trừ rõ. (ii) Nếu Người Mua yêu cầu bảo hành trong thời gian làm việc ngoài tiêu chuẩn thì Người Mua sẽ bị tính phí cho thời gian phụ trội. (iii) Các bảo đảm này không áp dụng khi thiết bị và/hoặc phần mềm của MT đã bị: tai nạn, thay đổi, sử dụng sai mục đích, lạm dụng, do Người Mua không đảm bảo quy trình bảo quản, vận hành và/hoặc bảo dưỡng, lắp đặt hay bảo trì đúng quy cách mà nhân viên MT không cho phép, bổ sung hoặc cung cấp thiết bị hay phần mềm không được chấp thuận để tích hợp vào sản phẩm của MT, điều kiện môi trường hoặc điều kiện hoạt động, hoặc phần mềm hay giao diện mà Người Mua hoặc bên thứ ba cung cấp và bất kỳ mọi lý do nào khác mà MT không chịu trách nhiệm. (iv) MT không bảo đảm tính hiệu chuẩn của mọi thiết bị. Tuy nhiên, MT bảo đảm thiết bị của mình có thể được điều chỉnh để đáp ứng các thông số kỹ thuật đã in trong tài liệu của MT, nếu có, để đạt độ chính xác trong thời hạn bảo hành nói trên khi được lắp đặt và sử dụng đúng quy cách. (v) Sản phẩm của các nhà sản xuất khác mà MT bán chỉ được MT bảo hành trong phạm vi của mọi thời hạn bảo hành còn lại được cung cấp bởi nhà sản xuất gốc đó. (vi) Nếu MT sửa chữa thiết bị thì công việc sửa chữa đó sẽ không kéo dài thêm thời hạn bảo hành hiện tại cũng như không tạo ra thời hạn bảo hành mới cho toàn bộ thiết bị hay cho những phần không được MT sửa chữa hoặc thay thế. Trừ khi Người Mua gửi cho MT văn bản thông báo trước và MT đồng ý rằng chính sách bảo hành của mình vẫn đang áp dụng, toàn bộ mọi chính sách bảo hành đều là vô hiệu nếu sản phẩm được đưa ra khỏi quốc gia mà MT đã giao hàng đến.

E. BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC LỖI TRONG THỜI HẠN BẢO HÀNH – MT có thể cố gắng chẩn đoán và giải quyết các lỗi đó qua điện thoại hoặc qua thư điện tử. Một số thiết bị tích hợp các tính năng hỗ trợ từ xa để báo cáo trực tiếp vấn đề, xác định vấn đề từ xa và biện pháp khắc phục. Khi liên hệ với MT về việc bảo hành, Người Mua phải tuân thủ quy trình xác định vấn đề, biện pháp khắc phục và quy trình mà MT nêu rõ. MT có thể yêu cầu gửi lại một phần hoặc toàn bộ thiết bị về kho của mình để sửa chữa hoặc hỗ trợ xác định vấn đề. Nếu MT xác định cần phải tiến hành công việc sửa chữa tại chỗ thì một kỹ thuật viên sửa chữa sẽ được sắp xếp. Nếu Người Mua thông báo cho MT về một lỗi nào đó và yêu cầu sửa chữa tại chỗ trong khi lỗi đó có thể được khắc phục từ xa, hoặc nếu MT phúc đáp cho thông báo lỗi đó của Người Mua và không tìm thấy lỗi nào mà MT chịu trách nhiệm thì MT sẽ được bồi thường cho mọi công việc đã thực hiện và mọi chi phí đã gánh chịu do yêu cầu của Người Mua. Việc không lắp đặt và sử dụng các công cụ và thiết bị kết nối từ xa sẵn có để báo cáo vấn đề trực tiếp, xác định vấn đề từ xa và khắc phục vấn đề có thể dẫn đến thời gian đáp ứng lâu và khiến Người Mua phải chịu thêm chi phí.

12. BỒI THƯỜNG – MT sẽ bồi thường cho Người Mua các khoản tiền mà Người Mua bị tổn thất phát sinh trực tiếp do thương tật cơ thể (kể cả tử vong) của bên thứ ba hoặc thiệt hại tài sản của bên thứ ba trong trường hợp bị thương hoặc bị thiệt hại: (i) xảy ra trong quá trình làm việc của MT; (ii) xảy ra tại cơ sở của Người Mua; và (iii) hoàn toàn gây ra do hành vi bất cẩn hoặc thiếu sót của MT. Các tổn thất mà MT bồi thường có thể bao gồm chi phí pháp lý hợp lý và quyết toán của vụ khiếu nại hay kiện tụng. Nghĩa vụ bồi thường của MT cho các tổn thất của Người Mua chỉ phát sinh nếu Người Mua kịp thời thông báo cho MT bằng văn bản về các tổn thất đó dựa trên cơ sở khi Người Mua đã ước tính hợp lý thiệt hại đó. Khi yêu cầu MT bồi thường tổn thất, Người Mua cho phép MT có toàn quyền duy nhất trong việc xử lý biện hộ đối với bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến MT, và MT được ủy quyền giải quyết hoặc hòa giải các khiếu nại đó theo toàn quyền duy nhất; và Người Mua phải hợp tác trong việc biện hộ tất cả các khiếu nại đó khi MT xét thấy là cần thiết.